Syarat Perkhidmatan

SILA BACA SYARAT PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI.
Dengan mengakses atau sebaliknya menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk terikat secara kontrak dengan Syarat Penggunaan ini. Pematuhan anda dengan Terma Penggunaan ini adalah syarat kepada penggunaan Tapak ini. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan, sila keluar dari Laman ini dengan segera.
Kedai kami dihoskan pada rangkaian Shopify Inc. Shopify menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan Perkhidmatan kami kepada anda. Dengan mengakses tapak kami, anda juga terikat dengan Syarat Penggunaan Shopify. Sekali lagi, jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan mereka, sila keluar dari Laman ini dengan segera.

 1. Parti . Pihak kepada Syarat Penggunaan (“Syarat”) ini ialah Anda, penonton atau pelanggan tapak atau pembeli produk dan Kami, pemilik dan pengendali laman web ini, Loop Digital Ventures (“IceBath Malaysia” ). Semua rujukan kepada “kami,” “kami,” “laman web ini,” atau “laman web ini” hendaklah ditafsirkan sebagai IceBath Malaysia.

 2. Pengubahsuaian kepada Syarat . Kami berhak untuk mengubah suai Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa, dan tanpa notis terlebih dahulu, dengan menyiarkan Terma Penggunaan yang dipinda yang sentiasa boleh diakses melalui pautan Syarat Penggunaan di bahagian bawah halaman tapak ini. Anda harus menyemak Terma Penggunaan ini secara berkala untuk pengubahsuaian.

 3. Sekatan Umur . Anda menyatakan bahawa anda adalah umur majoriti atau lebih tua di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan telah memberikan kami kebenaran anda untuk membenarkan tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini.

 4. Tiada Penggunaan Haram atau Tanpa Kebenaran . Anda tidak boleh menggunakan laman web ini atau produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Penggunaan anda mungkin tidak melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda, termasuk mana-mana undang-undang negara, persekutuan, negeri atau tempatan. Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan menyebabkan Perkhidmatan anda ditamatkan serta-merta.

 5. Sekatan Am . Kami berhak untuk menolak Perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa.

 6. Penggunaan dan Sekatan; Keselamatan Laman Web . Tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini dan Dasar Privasi kami, anda boleh menggunakan kawasan awam tapak ini, tetapi hanya untuk tujuan dalaman anda sendiri. Anda bersetuju untuk tidak mengakses (atau cuba mengakses) kawasan awam tapak ini dengan sebarang cara selain daripada antara muka yang kami sediakan, melainkan anda telah dibenarkan secara khusus untuk berbuat demikian dalam perjanjian berasingan.

  Anda dilarang daripada melanggar atau cuba melanggar keselamatan Laman, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (a) mengakses data yang tidak dimaksudkan untuk pengguna tersebut, (b) log masuk ke pelayan yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses, (c) cuba menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian atau untuk melanggar langkah keselamatan atau pengesahan tanpa kebenaran yang sewajarnya, (d) mengakses atau menggunakan Laman atau mana-mana bahagiannya tanpa kebenaran, melanggar Syarat Penggunaan ini atau dalam pelanggaran undang-undang yang terpakai, (e) menjual semula, mensublesenkan, memindahkan, menyerahkan atau mengedarkan tapak ini, (f) mengubah suai atau membuat karya terbitan berdasarkan tapak atau (g) ​​“bingkai” atau “cerminkan” tapak, perkhidmatannya atau kandungan pada mana-mana pelayan lain atau peranti berdaya Internet. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian ini adalah terpelihara oleh kami dan pemberi lesen kami.

  Tambahan pula, anda tidak boleh menggunakan sebarang pengikis, perangkak, labah-labah, robot atau cara automatik lain dalam apa jua bentuk untuk mengakses atau menyalin data di Tapak, memaut dalam ke mana-mana ciri atau kandungan di Tapak, memintas sebarang langkah yang mungkin kami gunakan untuk menghalang atau menyekat akses kepada Tapak. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang sepatutnya di Laman ini.

  Kami mengambil serius pelanggaran keselamatan rangkaian. Pelanggaran boleh mengakibatkan liabiliti sivil atau jenayah. IceBath Malaysia akan menyiasat kejadian yang mungkin melibatkan pelanggaran sedemikian dan mungkin melibatkan, atau bekerjasama dengan, pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang dalam mendakwa pengguna yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

 7. Pemantauan . Kami berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk memantau akses dan penggunaan laman web ini tanpa pemberitahuan kepada anda. Kami mungkin merekodkan atau log penggunaan anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Dasar Privasi kami. Anda boleh mengakses Dasar Privasi kami melalui pautan pada halaman utama tapak ini.

  Anda memahami bahawa kandungan anda (termasuk maklumat kad kredit) mungkin dipindahkan tanpa penyulitan dan boleh melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; atau (b) perubahan untuk mematuhi atau menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan merentasi rangkaian.

 8. Pemilikan Hak Cipta . Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi MANA-MANA ​​bahagian Perkhidmatan atau Laman ini tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh kami.

  Bahan di Tapak ini adalah hak milik tunggal dan eksklusif IceBath Malaysia. Anda boleh melihat atau memuat turun Bahan ini untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Anda bersetuju bahawa anda tidak mempunyai hak, tajuk, kepentingan atau tuntutan terhadap Bahan. Anda tidak boleh menjual, meminjamkan, memajak, menyerahkan, mengedarkan atau sebaliknya memindahkan bahan ini kepada orang atau entiti lain. Anda tidak boleh menyalin, menterbalikkan kejuruteraan, mengubah suai atau mencipta karya terbitan berdasarkan Bahan. Jika anda memindahkan salinan Bahan (atau mana-mana bahagian daripadanya) kepada pihak lain, hak anda untuk menggunakan bahan tersebut akan ditamatkan secara automatik.

  Jika kami menyediakan kandungan yang boleh dimuat turun, anda boleh memuat turun bahan berhak cipta tersebut untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Kecuali dibenarkan secara nyata di bawah undang-undang hak cipta, tiada penyalinan, pengedaran semula, penghantaran semula, penerbitan atau eksploitasi komersial bahan yang dimuat turun akan dibenarkan tanpa kebenaran nyata IceBath Malaysia dan pemilik hak cipta. Sekiranya berlaku sebarang penyalinan, pengedaran semula atau penerbitan bahan berhak cipta yang dibenarkan, tiada perubahan atau pemadaman atribusi pengarang, legenda tanda dagangan atau notis hak cipta akan dibuat. Anda mengakui bahawa anda tidak memperoleh sebarang hak pemilikan dengan memuat turun bahan berhak cipta.

 9. Produk atau Perkhidmatan; Kualiti dan Kuantiti . Produk atau Perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui tapak web kami. Produk atau Perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Polisi Bayaran Balik kami. Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan warna dan imej produk kami dengan tepat. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan mana-mana warna komputer, telefon atau peranti lain anda adalah tepat. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang percanggahan yang anda mungkin percaya terdapat antara produk sebenar dan mana-mana gambar laman web. Semua perihalan produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami sendiri.

  Kami berhak untuk mengehadkan jualan produk atau Perkhidmatan kami atau kuantitinya kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami juga berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk mana-mana produk atau Perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah jika dilarang. Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, Perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan. Anda bergantung pada maklumat yang terkandung di laman web kami atas risiko anda sendiri.

 10. Melindungi atau Perkhidmatan; penentuan harga . Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis, pada bila-bila masa. Kami juga boleh mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan tanpa sebarang notis, pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan. Kami tidak menawarkan bayaran balik jika produk yang anda beli kemudian turun harga, dan harga kami juga tidak sepadan dengan mana-mana tapak lain.

 11. Pengebilan dan Maklumat Akaun Lain . Kami mungkin memerlukan anda memberikan maklumat tentang diri anda untuk mendaftar dan/atau menggunakan Perkhidmatan tertentu atau membeli produk kami. Kami berhak untuk menolak untuk memenuhi sebarang pesanan yang anda boleh buat dengan kami, atas sebarang sebab, termasuk menolak berbilang pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama dan/atau pesanan yang menggunakan pengebilan yang sama dan/atau alamat penghantaran. Kami juga berhak untuk mengubah suai, mengehadkan atau bahkan membatalkan pesanan anda sebagaimana yang kami fikirkan patut. Sekiranya kami membuat perubahan pada pesanan anda, kami mungkin cuba memberitahu anda melalui e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang anda berikan semasa pesanan dibuat. Kami juga berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami semata-mata, nampaknya dibuat oleh pengedar, penjual semula atau pengedar atau atas apa-apa sebab lain yang kami lihat patut.

  Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun anda dengan segera dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda serta tarikh tamat tempoh, supaya kami boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda apabila diperlukan. Untuk butiran lanjut, sila semak Polisi Bayaran Balik kami.

 12. Ulasan Pengguna, Maklum Balas atau Penyerahan Lain . Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan tertentu tertentu (contohnya, penyertaan peraduan) atau secara bebas memutuskan untuk menghantar kepada kami sebarang idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel atau mel pos, atau dalam mana-mana dengan cara lain (secara kolektif, "Komen"), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah atau sebaliknya menggunakan dalam mana-mana media apa-apa komen yang anda kemukakan kepada kami. Kami tidak berkewajipan untuk merahsiakan ulasan anda, membayar pampasan kepada anda untuk sebarang komen, atau membalas terus kepada mana-mana komen anda.

  Kami mungkin memantau, mengedit atau mengalih keluar Komen yang kami tentukan sebagai menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau tidak menyenangkan pada pendapat kami. Ini juga termasuk jika ulasan tersebut melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat ini.

  Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan termasuk dalam mana-mana kategori di atas, dan juga tidak akan mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang ulasan yang anda buat, termasuk ketepatannya.

 13. Aktiviti Berbahaya . Adalah penting anda membaca arahan dengan teliti dan teliti untuk memastikan anda menyediakan dan menggunakan produk dengan betul. Persediaan yang salah boleh mengakibatkan bahaya atau kecederaan kepada pengguna, termasuk renjatan elektrik atau bahkan kematian. Penggunaan yang salah boleh mengakibatkan hipotermia atau lemas. Penyelenggaraan yang salah boleh mengakibatkan kerosakan harta benda pada kawasan sekitar produk. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan semua langkah keselamatan yang betul dipatuhi semasa menggunakan produk ini. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan atau kerosakan berikutnya yang timbul daripada sebarang kerosakan harta benda atau peribadi yang datang daripada penggunaan produk kami oleh anda. Tiada nasihat atau maklumat, bertulis atau lisan, diperoleh daripada kami atau melalui platform kami akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak dibuat secara nyata di sini.

 14. Pendapat . Maklumat yang dibentangkan di Laman ini adalah untuk promosi dan pengiklanan produk IceBath Malaysia sahaja.

 15. Tiada Jaminan . IceBath Malaysia tidak dapat menjamin bahawa mana-mana maklumat yang diteruskan di Tapak kami atau dalam Kandungan Boleh Muat Turun kami adalah betul, tepat, lengkap atau terkini. Anda tidak seharusnya bertindak atau bergantung pada sebarang maklumat dalam bahan ini tanpa mendapatkan nasihat profesional. IceBath Malaysia menafikan sebarang tanggungjawab untuk penyalahgunaan atau salah tafsir maklumat yang terkandung dalam Bahan ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang negeri, persekutuan atau antarabangsa yang berkenaan dan mematuhi langkah berjaga-jaga keselamatan yang sewajarnya.

 16. Alat Pilihan . Kami mungkin memberi anda akses kepada alatan pihak ketiga yang kami tidak pantau mahupun mempunyai sebarang kawalan atau input. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti, representasi atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda. Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui tapak adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda mengetahui dan meluluskan terma alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk terlibat dalam atau mengenakan penyelesaian dalam sebarang pertikaian antara atau di kalangan anda dengan tapak Pihak Ketiga yang menawarkan alat tersebut. Anda bertanggungjawab untuk sebarang tindakan atau bayaran peguam atau mahkamah yang mungkin timbul daripada pertikaian tersebut. Kami juga mungkin, pada masa hadapan, menawarkan Perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui tapak web (termasuk pengeluaran alat dan sumber baharu). Ciri dan/atau Perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

 17. Penafian Waranti; Had Liabiliti . Sila baca bahagian ini dengan teliti kerana ia menjejaskan hak undang-undang anda!


  • (A) ANDA SECARA JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. ICEBATH MALAYSIA, IBU BAPA SEKARANG ATAU Bakal IBU BAPA, SYARIKAT BERKAITAN, MANA-MANA ​​PEKERJA, EJEN, PENYEDIA KANDUNGAN PIHAK KETIGA ATAU PEMBAWA LESEN MENJAMIN BAHAWA LAMAN ITU TIDAK AKAN GANGGUAN ATAU BEBAS RALAT; MEREKA JUGA TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI MENGENAI HASIL YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI, ATAU TENTANG KEJADIAN, KEBOLEHPERCAYAAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​MAKLUMAT, PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN INI.
  • (B) LAMAN INI, TERMASUK, TANPA HAD, SEBARANG KANDUNGAN BOLEH MUAT TURUN YANG MUNGKIN DISEDIAKAN ATAU PRODUK YANG DIJUAL, DISEDIAKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG PERWAKILAN, ATAU JAMINAN SEBARANG JENIS, SAMA ADA TERJADI. , TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TAJUK ATAU WARANTI TERSIRAT TENTANG KEBOLEHPERDAGANGAN, KUALITI BOLEH DIPERDAGANG, KETAHANAN, TAJUK ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, SELAIN WARANTI WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIPERDAGANGKAN, TIDAK DAPAT DIPERLUKAN WS BERKENAAN UNTUK SYARAT PERKHIDMATAN INI. ANDA SANGAT-SANGAT BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN, PERKHIDMATAN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

  • (C) SAMPAI SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, ICEBATH MALAYSIA TIDAK AKAN AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAS SEBARANG KECEDERAAN DIRI, KEROSAKAN HARTA, KEUNTUNGAN HARTA HARTA, KEHILANGAN SUBSTOR, KOS KERJA. KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN MUHIBLAH, BERHENTI KERJA, KEGAGALAN KOMPUTER DAN/ATAU PERANTI ATAU TEKNOLOGI ATAU KEPADA FUNGSI ATAU UNTUK APA-APA BENTUK LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, AKIBAT, CONTOH ATAU AKIBAT KEROSAKAN SEBARANG KEROSAKAN PENGGUNAAN PERNIAGAAN DARI TAPAK ATAU SEBARANG DAKWAAN KEGAGALAN PRESTASI, RALAT, PENILAIAN, GANGGUAN, PEMADAM, KECACATAN ATAU KELEWATAN DALAM PERKHIDMATAN, PENGENDALIAN ATAU PENGHANTARAN LAMAN, ATAU SEBARANG DAKWAAN VIRUS KOMPUTER, KEGUNAAN TALIAN KOMUNIKASI, KEGALASAN TALIAN KOMUNIKASI, /ATAU AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA, PENGGUNAAN, ATAU PENGGUNAAN ATAU PENYIARAN MANA-MANA ​​REKOD, KANDUNGAN ATAU TEKNOLOGI, BERKAITAN ATAU DI LAMAN INI. ANDA BERSETUJU BAHAWA HAD LIABILITI INI BERGUNAAN SAMA ADA PERTUDUHAN TERSEBUT ADALAH UNTUK PELANGGARAN KONTRAK, TINGKAH LAKU, KECUAIAN ATAU TERJATUH DI BAWAH SEBARANG PUNCA TINDAKAN LAIN, TANPA MENGIRA ASAS-ASAS TANGGUNGJAWAB DITUNTUT DAN DILARANG DITUNTUT ATAU SYARIKAT BERKAITAN TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TERSEBUT. TANPA MENGHADKAN UMUM YANG DIATAS DI ATAS, ANDA JUGA MENGAKUI SECARA KHUSUS BAHAWA CONTRASTCONNECT ATAU IBU BAPA SEKARANG ATAU BAKALNYA ATAU SYARIKAT BERKAITAN ADALAH TIDAK TANGGUNGJAWAB ATAS MANA-MANA ​​FITNAH SEBENAR ATAU DUDAKKAN MANA-MANA ​​PENGHUBUNG SITUS, PENYALAHGUNA LAIN, PENGGUNA. IES.

  • (D) SESETENGAH PRODUK YANG DIJUAL DI LAMAN INI BOLEH MENYEBABKAN KEROSAKAN, KEMUDAHAN, KECEDERAAN YANG PARAH, ATAU MALAH KEMATIAN JIKA DIGUNAKAN DENGAN SALAH, CUAI ATAU OLEH ORANG DI BAWAH UMUR 18 TANPA PENGAWASAN DEWASA YANG BETUL. ANDA TIDAK PERLU MENGGUNAKAN PRODUK KAMI JIKA ANDA TELAH MINUM, MENGAMBIL SEBARANG UBAT, ATAU DIBAWAH PENGARUH DADAH. ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PRODUK INI TANPA BERUNDING DENGAN PENYEDIA PERUBATAN ATAU PENJAGAAN KESIHATAN ANDA. JIKA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG ISU PERUBATAN, ANDA HENDAKLAH SENTIASA BERUNDING DENGAN PENYEDIA PERUBATAN ATAU PENJAGAAN KESIHATAN SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI LAMAN ATAU SEBARANG MAKLUMAT MENGENAI PRODUK ATAU FAEDAH YANG DILARANG ADALAH UNTUK KEGUNAAN PROMOSI ATAU MAKLUMAT SAHAJA DAN TIDAK MENJADI NASIHAT PERUBATAN.

  • (E) ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA, SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KESELURUHAN RISIKO YANG TIMBUL DARIPADA AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN MANA-MANA ​​PRODUK YANG DIBELI DARI LAMAN WEB KEKAL PADA ANDA. KAMI ATAU MANA-MANA ​​PIHAK LAIN YANG TERLIBAT DALAM MENCIPTA, MENGELUARKAN ATAU MENYAMPAIKAN LAMAN WEB ATAU PRODUK AKAN BERTANGGUNGJAWAB (SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN), LIABILITI PRODUK ATAU SEBARANG TEORI PERUSAHAAN LAIN, DAN BUKANNYA DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, WALAUPUN SATU REMEDI TERHAD YANG DINYATAKAN DI SINI DIDAPATI GAGAL TERHADAP TUJUAN PENTINGNYA UNTUK: (A) SEBARANG KEROSAKAN SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU AKIBAT, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, MUHIBAH;(B) GANGGUAN PERKHIDMATAN, KEROSAKAN KOMPUTER ATAU KEGAGALAN SISTEM; (C) KOS PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; (D) SEBARANG KEROSAKAN BAGI KECEDERAAN DIRI ATAU BADAN ATAU KEGURUAN EMOSI YANG TIMBUL DARI PRODUK ATAU DALAM KEADAAN.

   JUMLAH, LIABILITI AGREGAT SYARIKAT DAN AFILIASI, SYARIKAT, SUBSIDIARI, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA DAN EJEN KAMI YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN SYARAT ATAU PRODUK KAMI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH JUMLAH YURAN YANG DIBAYAR KEPADA KAMI SEBENARNYA. RINGGIT JIKA TIADA BAYARAN TERSEBUT DIBUAT, SEPERTI BERKENAAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD LIABILITI, JADI HAD TERDAHULU MUNGKIN TIDAK BERKENAAN KEPADA ANDA. DALAM BIDANG KUASA YANG MEMBENARKAN HAD LIABILITI, HAD YANG DITERAKAN AKAN DIGUNAKAN SEHINGGA KEMUNGKINAN SEPENUHNYA.

   ANDA BERSETUJU BAHAWA SEBARANG TUNTUTAN AKAN DILAKUKAN DALAM KAPASITI INDIVIDU MEREKA SAHAJA DAN BUKAN SEBAGAI TINDAKAN KELAS ATAU TINDAKAN PERWAKILAN YANG LAIN, DAN PIHAK PIHAK TERSEBUT MENGELUARKAN HAK MEREKA UNTUK MEMFAILKAN TINDAKAN KELAS ATAU MENCARI BANTUAN BERDASARKAN KELAS.

  • (F) JIKA UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN TIDAK MEMBENARKAN SEMUA ATAU MANA-MANA ​​BAHAGIAN HAD LIABILITI DI ATAS UNTUK TERPAKAI KEPADA ANDA, HAD AKAN TERPAKAI KEPADA ANDA SAHAJA SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

 18. Tiada Liabiliti . IceBath Malaysia menafikan sebarang dan semua tanggungjawab untuk sebarang liabiliti yang ditanggung oleh mana-mana individu akibat daripada menggunakan maklumat yang terkandung di laman web ini. Anda menggunakan laman web ini ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

 19. Perkhidmatan Tertakluk kepada Undang-undang Malaysia . IceBath Malaysia beroperasi tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

 20. Pampasan . Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan IceBath Malaysia tidak berbahaya daripada dan terhadap semua tuntutan, kerosakan dan perbelanjaan pihak ketiga (termasuk yuran peguam yang munasabah) terhadap atau ditanggung oleh IceBath Malaysia yang timbul daripada pelanggaran anda terhadap Terma Penggunaan ini atau pelanggaran yang terpakai undang-undang, atau akses oleh sesiapa sahaja yang mengakses Laman ini.

 21. Pautan ke Tapak Ini . IceBath Malaysia memberi anda hak terhad, boleh dibatalkan dan bukan eksklusif untuk membuat hiperpautan ke halaman utama tapak ini selagi pautan itu tidak menggambarkan IceBath Malaysia atau produk atau perkhidmatannya dengan cara yang palsu, mengelirukan, menghina atau menyinggung perasaan. Anda tidak boleh menggunakan logo, tanda dagangan, atau nama atau tanda dagangan IceBath Malaysia , atau grafik proprietari lain dalam pautan tanpa kebenaran bertulis daripada IceBath Malaysia .

 22. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga . IceBath Malaysia tidak menyemak atau mengawal tapak web pihak ketiga yang memaut ke atau daripada tapak ini, tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mereka, dan tidak menyatakan bahawa kandungan mereka adalah tepat atau sesuai. Penggunaan tapak pihak ketiga tersebut adalah atas inisiatif anda sendiri dan atas risiko anda sendiri dan mungkin tertakluk kepada syarat penggunaan tapak lain.

  Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, Perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana tapak web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga hendaklah ditujukan kepada pihak ketiga. Dengan menggunakan tapak kami, anda memahami dan bersetuju bahawa sebarang remedi undang-undang atau liabiliti yang anda ingin dapatkan untuk tindakan atau peninggalan tapak pihak ketiga yang lain akan dihadkan kepada tuntutan terhadap tapak pihak ketiga tersebut. Anda bersetuju untuk tidak cuba mengenakan liabiliti ke atas atau mendapatkan sebarang remedi undang-undang daripada kami berkenaan dengan tindakan atau peninggalan tersebut.

 23. Ketepatan dan Integriti Maklumat . Walaupun IceBath Malaysia cuba memastikan integriti dan ketepatan Tapak, ia tidak membuat representasi, jaminan atau jaminan apa-apa pun tentang ketepatan atau ketepatan Tapak dan Kandungan di dalamnya. Ada kemungkinan bahawa Tapak boleh memasukkan ralat tipografi, ketidaktepatan, harga atau maklumat yang lapuk, atau ralat lain, dan penambahan, pemadaman dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan boleh dibuat pada Tapak oleh pihak ketiga. Maklumat yang terkandung di Laman ini boleh diubah atau dikemas kini tanpa notis.

  Sila berunding dengan profesional perubatan sebelum bergantung pada sebarang maklumat yang dibentangkan di Laman ini atau sebelum menggunakan mana-mana Produk. Sebarang pergantungan pada bahan dalam laman web ini adalah atas risiko anda sendiri, dan kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang mungkin timbul daripada pergantungan anda pada bahan tersebut.

 24. Kebolehpisahan. Jika mana-mana terma atau peruntukan lain Terma Penggunaan ini adalah tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana peraturan undang-undang, atau dasar awam, semua terma dan syarat lain di sini akan tetap berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

 25. Force Majeure . Kami tidak akan bertanggungjawab untuk ganti rugi untuk sebarang kelewatan atau kegagalan penghantaran yang timbul daripada sebab di luar kawalan munasabah mereka dan tanpa kesalahan atau kecuaian mereka, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Tindakan Tuhan, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, kebakaran, rusuhan , peperangan, sekatan, gangguan Internet, serangan penggodam atau kegagalan komunikasi.

 26. Privasi . Sila semak Dasar Privasi tapak ini yang turut mengawal lawatan anda ke tapak ini.

 27. Keseluruhan perjanjian . Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Penggunaan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Terma ini dan mana-mana dasar atau peraturan lain yang disiarkan oleh kami di Tapak ini merupakan persefahaman penuh antara kami dan menggantikan mana-mana Terma sebelumnya.

 28. Maklumat perhubungan . Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini, sila hantar e-mel kepada kami di hello@tryicebath.com . Anda juga boleh menghantar mel pos kepada kami di: Laguna Residences, Jalan SS 7/17, Petaling Jaya 47301, Selangor!

 29. Persetujuan WhatsApp Dengan memberi persetujuan kepada pemasaran SMS IceBath Malaysia dalam pembayaran dan memulakan pembelian atau melanggan melalui alatan langganan kami, anda bersetuju untuk menerima pemberitahuan teks WhatsApp berulang (untuk pesanan anda, termasuk peringatan pembayaran terbengkalai), tawaran pemasaran teks dan teks transaksi, termasuk permintaan untuk semakan daripada kami, walaupun nombor mudah alih anda didaftarkan pada mana-mana senarai jangan panggil negeri atau persekutuan. Kekerapan mesej berbeza-beza. Persetujuan bukan syarat pembelian.

  Jika anda ingin berhenti melanggan daripada menerima mesej dan pemberitahuan pemasaran teks, balas dengan STOP kepada mana-mana mesej mudah alih yang dihantar daripada kami atau gunakan pautan nyahlanggan yang kami berikan kepada anda dalam mana-mana mesej kami. Anda memahami dan bersetuju bahawa kaedah alternatif untuk menarik diri, seperti menggunakan perkataan atau permintaan alternatif, tidak akan dianggap sebagai cara yang munasabah untuk menarik diri. Kami tidak mengenakan bayaran untuk perkhidmatan tersebut, tetapi anda bertanggungjawab untuk semua caj dan bayaran yang berkaitan dengan pemesejan teks yang dikenakan oleh pembekal wayarles anda. Kadar mesej dan data mungkin dikenakan.

  Untuk sebarang pertanyaan, sila hantarkan BANTUAN ke nombor yang anda terima mesej. Anda juga boleh menghubungi kami di hello@tryicebath.com untuk maklumat lanjut.

  Kami mempunyai hak untuk mengubah suai sebarang nombor telefon atau kod pendek yang kami gunakan untuk mengendalikan perkhidmatan pada bila-bila masa. Anda akan dimaklumkan pada masa sedemikian. Anda bersetuju bahawa sebarang mesej yang anda hantar ke nombor telefon atau kod ringkas yang telah kami ubah, termasuk sebarang permintaan BERHENTI atau BANTUAN, mungkin tidak diterima, dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk memenuhi permintaan yang dibuat dalam mesej tersebut.

  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kegagalan, kelewatan, atau penyampaian salah arah bagi sebarang maklumat yang dihantar melalui perkhidmatan, sebarang kesilapan dalam maklumat tersebut, dan/atau sebarang tindakan yang anda mungkin atau mungkin tidak ambil dalam pergantungan pada maklumat atau Perkhidmatan.

  Hak privasi anda adalah penting bagi kami. Anda boleh melihat Dasar Privasi kami untuk menentukan cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda.

THE ICE CHILLER

The ultimate solution for your ice bath routine, that doesn't break the bank, like most other ice bath chillers on the market.

Keeps you water ice cold at the set temperature 24/7, and filters your water with its 20 micron filtration.

Starting from just RM 6,399